Повече от 20 години превеждам в рамките на преговори и разговори между български и германски политици и правителствени делегации. Солидните познания за политическата действителност в двете страни, на икономическия и социалия живот, на интеркултурния контекст, както и владеенето на специфичната терминология и стилистичните особености в съответната област ми позволяват да работя уверено и с необходимия такт на всеки подиум.

Harieta Braun