Съдебните прения се превеждат на ухо, а отговорите на страните, свидетелите и обвиняемите - консекутивно.

Преводът в съдебни институции, в арбитраж или при нотариус изисква абсолютна безпристрастност. Преводачът е неутрален и предава казаното в неговата цялост и от първо лице, така че да пресъздаде максимално точно оригиналното послание на целевия език без стилистично изглаждане.

Като заклет преводач за български език към Областните съдилища в Берлин и Манхайм съм задължена да спазвам абсолютна конфиденциалност както по отношение на съдържанието на заседанията, така и на поверените ми за писмен превод документи.

Gerichtsdolmetschen